Menu Zavřeno

Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb

KUBYX trade s.r.o.

Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze potisky na dodané textilie, případně, na základě požadavků zákazníků, dodává textilie s potisky.

Těmito obchodními podmínkami se upravují veškeré právní vztahy vznikající mezi KUBYX trade s.r.o., IČ 27857883,
sídlo:  Bedřicha Nikodéma 424, Ostrava-Pustkovec 708 00

 jako prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou jako kupujícími. Tyto právní vztahy jsou podřízeny režimu obchodního zákoníku, tj. zákonu č.513/1991Sb.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv, které jsou mezi prodávajícím a kupujícími uzavírány. Jejichž účelem je upřesnění práv a povinností prodávajícího i kupujícího.

Zasláním objednávky , která je ve všech případech závazná, vyjadřuje kupující s těmito všeobecnými obchodními podmínkami svůj souhlas.

I. Způsob uzavření kupní smlouvy, kupní cena zboží a služeb

1. Kupní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky /návrhu Kupní smlouvy/ kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím. Objednávka může být doručena prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu, mailovou poštou, dopisem. Objednávka je vždy pro kupujícího závazná.

2. Kupujícímu může být na základě vyplnění přihlašovacího formuláře zpřístupněn internetový obchod. Poté mu bude ze strany prodávajícího individuálně přidělena cenová kategorie, práva přístupu ke stavu skladů a kontejnerů.

3. Pokud není písemně sjednána cena jiná, nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným novým ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží pro uzavření kupní smlouvy v daný den.

4. Prodávající je povinen kupujícímu předat na požádání aktuální ceník, dále je povinen uchovávat aktuální ceník k nahlédnutí ve všech svých provozovnách.

5. Dnem vydání ceníku nového se ruší platnost ceníku starého.

6. Cena zboží se rozumí “ze skladu prodávajícího”, tj. nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu.

7. Cena zboží nezahrnuje případné nutné náklady na balení zboží. Tyto budou účtovány na faktuře zvláštní položkou.

II. Dodací lhůta

1. Běžná dodací lhůta pro zboží, které je k dispozici ve skladu, činí 10 pracovních dnů. Prodávající je v prodlení v případě, že překročí tuto běžnou dodací lhůtu zboží.

2. Při sjednaní zálohové platby počíná běžet dodací lhůta dnem následujícím po dni připsání úhrady zálohové částky na účet prodávajícího.

III. Dodací podmínky

1. Kupující vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z těchto variant způsobu dodání zboží:

osobní převzetí

přepravní služba s dobírkou či bez dobírky

ostatní – musí být specifikován požadovaný způsob dodání zboží

2. V případě prvního způsobu dodání zboží je místem plnění sídlo pobočky prodávajícího, případně předání zboží na jiném místě, dohodnutém obchodním zástupcem firmy KUBYX trade s.r.o. V případě druhého způsobu dodání zboží je smlouva splněna předáním zboží prvnímu přepravci k přepravě do místa určení .

3. Není-li stanoveno jinak, náklady za dopravu platí kupující.

4. Prodávající je oprávněn plnit předmět kupní smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

IV. Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, přirážek a DPH.

2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto variant způsobu úhrady:

dobírkou

bankovním převodem na základě faktury vystavené po dodání zboží, či po předání veřejnému dopravci.

v hotovosti při předání zboží kupujícímu

100 % záloha včetně DPH předem (na základě zálohové faktury prodávajícího) x % jako částečná platba předem (na základě faktury)

x % jako částečná platba předem + doplatek v hotovosti při převzetí zboží

3. Není-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak, je vydaná faktura splatná do 10 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

4. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

5. Kupující nabývá vlastnická práva k předmětu plnění poskytnutého prodávajícím až dnem zaplacení plné výše kupní ceny ve prospěch prodávajícího.

6. Zadržení platby nebo krácení platby či její započtení na jinou pohledávku je vyloučeno.

V. Úrok z prodlení

Dojde-li k prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny ve prospěch prodávajícího, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky denně. Tento nárok vzniká vedle nároku na zákonný úrok z prodlení a nemá vliv na případnou výši škody, která by mohla vzniknout prodávajícímu.

VI. Odstoupení od smlouvy

1.Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit v případě, že kupující je v prodlení delším než 10dnů s poskytnutím zálohy na kupní cenu. Oba účastníci kupní smlouvy jsou oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

2. Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením prohlášení o odstoupení druhé straně se smlouva ruší od samého počátku.

3. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy (vyjma případu dle čl. VI. odst.5.) se tento zavazuje uhradit ve prospěch prodávajícího smluvní pokutu ve výši 20% ze sjednané kupní ceny dodávky, a to nejpozději do 10 dnů od odstoupení od smlouvy.

4. Odstoupí-li prodávajícího od kupní smlouvy z důvodu hrubého porušení smlouvy kupujícím, zejména se jedná o neuhrazení faktury, pak kupující je povinen vrátit prodávajícímu veškeré odebrané a do té doby neuhrazené zboží a vedle toho uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 40 % kupní ceny neuhrazeného – vráceného zboží.

5. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat písemnou formou o náhradním prodlouženém termínu plnění ,nebo nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu eventuální škody. Souhlas s tímto náhradním plněním potvrdí kupující prodávajícímu písemně (i faxem) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy odstupuje a prodávající již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.

VII. Jiná ustanovení

1. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození věci z prodávajícího na kupujícího.

2. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 a násl. předpisů obchodního zákoníku ve znění platném v okamžiku sjednání kupní smlouvy.

3. Zřejmé vady dodaného zboží musí být kupujícím písemně oznámeny prodávajícímu v souladu s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího a to nejpozději do 7 dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do šesti měsíců. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

4. Prodávající je povinen uznané vady odstranit náhradním plněním, dobropisem, nebo jiným dohodnutým způsobem, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení reklamace. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod, jsou z titulu odpovědnosti za vadné plnění vyloučeny.

5. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího, musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

6. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení kupní smlouvy.

7. Kupující se stává vlastníkem zboží v okamžiku jeho úplného zaplacení tj. v okamžiku připsání kupní ceny zboží na účet prodávajícího.

VIII. Internetový obchod

1. Před zahájením spolupráce je kupující povinen seznámit se s obchodními podmínkami.

2. Heslo a jméno, kterým se přihlašuje do systému prodávajícího je známé pouze kupujícímu. V případě jeho ztráty nebo zneužití, je kupující povinen oznámit toto neprodleně prodávajícímu. Prodávající pak provede zablokování účtu kupujícího a nastaví nové heslo, které kupující později změní dle svého uvážení.

3. Objednávky uskutečněné formou internetu /jako závazný návrh kupní smlouvy/ jsou prodávajícím potvrzovány písemně a jsou vždy závazné pro kupujícího ihned po odeslání na server.

4. Kupující odpovídá za škody, které vznikly prodávajícímu vinou nesprávného použití internetového obchodu.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Všechny změny Kupní smlouvy i těchto Všeobecných obchodních podmínek budou prováděny výhradně v písemné formě a to formou písemného číslovaného dodatku k uvedeným smluvním dokumentům.

2. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Skutečnosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách neupravené se řídí obchodním zákoníkem.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.09.2012